wtorek 23 styczeń 2018

Dział Nauczania

Oddajemy w ręce pracowników Działów Kształcenia, nazywanych często także Działami Nauczania, wydajne narzędzie wspomagające zarządzanie i organizację toku studiów, w najbardziej powszechnym wymiarze, jaki stanowi konstruowanie i zarządzanie planami studiów. Nasi klienci doceniają szczególnie:

 • Szybkie konstruowanie planów studiów 
 • Automatyczne przekazanie planów studiów do pozostałych jednostek (dziekanatów, planistów lub odrębnych działów planowania zajęć)
 • Uniezależnienie pracy działu kształcenia od pracy innych działów 
 • Możliwość uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej przez przejrzysty system obieralności przedmiotów (przedmioty do wyboru, przedmioty fakultatywne, zapisy na zestawy) 
 • Stały, szybki dostęp do planów historycznych i zarchiwizowanych

Program Dział Nauczania usprawnia układanie planów studiów (siatek godzin) dla uczelni wyższych uwzględniając ich specyfikę i problemy. Plany studiów zawierają szczegółową informację o nauczanych na poszczególnych kierunkach przedmiotach w rozbiciu na semestry. Zawarte tu są informa­cje o dodatkowych warunkach (rygory punktowe ECTS) jakie muszą spełniać studenci aby uzyskać prolongatę na wyższy se­mestr. Zdefiniowane plany studiów stanowią bazę przedmiotów, które wykorzystywane są do uruchomienia zajęć oraz umiesz­czane są na kartach ocen oraz protokołach.

Zakres programu:

 • Dowolnie definiowalne formy zajęć i formy zaliczenia (wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe i inne formy zajęć kończące się zaliczeniem, egzaminem, zaliczeniem na ocenę itp.)
 • Budowa planów studiów dla poszczególnych toków wraz z ich łatwym kopiowaniem na kolejny nabór
 • Obsługa Krajowych Ram Kwalifikacji na poziomie planów studiów
 • Dodatkowe plany studiów z przedmiotami obieralnymi i fakultatywnymi
 • Pełna obsługa punktacji ECTS wraz z definiowaniem rygorów semestralnych i długu punktowego
 • Kontrola nad kolejnością przedmiotów do karty ocen
 • Definiowanie sposobu liczenia średniej z ocen (ogólna, do stypendiów, do dyplomu)
 • Ewidencja definicji przedmiotów dla poszczególnych katedr
 • Wydruki planów studiów

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry