wtorek 23 styczeń 2018

Dziekanat

Jeśli, podobnie jak użytkownicy programu Dziekanat na 70 Uczelniach w całej Polsce, docenisz....

 • Wydrukowanie dowolnego zaświadczenia z systemu w czasie nie przekraczającym 30 sekund.
 • Dostęp do stale aktualnych informacji spływających z innych działów, takich jak zaległości finansowe, przyznana pomoc materialna, przyznane miejsce w domu studenckim itp.
 • Przygotowanie i wydrukowanie kart ocen dla całego rocznika w czasie mniejszym niż 2 minuty.
 • Możliwość prowadzenia elektronicznego albumu studenta.
 • Możliwość przyrostowego drukowania albumu studenta w miejsce prowadzonej ręcznie księgi.
 • Wydanie i wydrukowanie dyplomu wraz z suplementem w czasie mniejszym niż 5 minut.
 • Wyeliminowanie zapisów na przedmioty obieralne lub fakultatywne -powodujące niekończące się kolejki przed Dziekanatem -na rzecz obieralności przez Internet.
 • Automatyczne raportowanie do modułu Studenci systemu POL-ON
 • Zaliczenie semestru i wyliczenie średniej wybranego studenta w czasie nie przekraczającym 30 sekund.
 • Brak potrzeby wprowadzania wielokrotnie jednej danej

... program Dziekanat jest właśnie dla Ciebie.

Narzędzie to powstało z myślą o pracownikach dziekanatów uczelni wyższych. Program pozwala na zautomatyzowanie wielu czynności wykonywanych w dziekanacie. Ponad 16 lat doświadczeń to z jednej strony pakiet przyjaznych i łatwych w użyciu funkcji, z drugiej zaś, szybki dostęp do pełnej informacji o studencie (począwszy od danych osobowych i adresowych, przez historię studenta, stan zaliczeń, stan finansów itp).

Głównym celem programu jest zarządzanie całym procesem nauki studenta od pierwszego semestru do ostatniego wraz z procesem obrony. Rozbudowane opcje konfiguracji pozwalają na dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb uczelni. Firma APR System dba, aby program był stale dostosowywany do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.


Zakres programu:

 • Wprowadzanie wydziałów, specjalności, specjalizacji
 • Definiowanie trybu studiów – stacjonarne, niestacjonarne i inne
 • Ewidencja i kontrola toku studiów
 • Przydzielanie planów studiów do toków oraz plany indywidualne
 • Definiowanie grup studenckich i przypisywanie studentów do wielu grup (wykładowe, językowe, laboratoryjne i inne), listy studentów
 • Masowe i indywidualne przydzielanie studentom przedmiotów
 • Kartoteka studenta z wszystkimi danymi osobowymi i danymi toku studenta
 • Przedmioty i oceny w każdym z semestrów
 • Wydruki kart ocen, protokołów oraz ewidencja i kontrola wprowadzonych ocen,
 • Indywidualne karty ocen , wydruki różnic programowych
 • Wyliczanie średniej z przebiegu studiów i średniej rocznej
 • Zaliczanie semestrów z długiem, powtarzanie przedmiotów i uzupełnianie różnic programowych,
 • Pełna obsługa ECTS wraz z definiowaniem warunków zaliczenia semestru i długiem punktowym
 • Pełna obsługa KRK (Krajowych Ram Kwalifikacji)
 • Obsługa przedmiotów obieralnych i fakultatywnych poprzez samodzielne zapisy studenta z Internetu.
 • Ewidencja ważnych zdarzeń dydaktycznych w historii studenta
 • Ewidencja dokumentów złożonych przez studenta
 • Obsługa praktyk studenckich
 • Pełna kontrola finansów studenta – dane z systemu Czesne (zaległości, nadpłaty, odsetki) wraz z możliwością nadawania obciążeń za wydanie duplikatu legitymacji, czy innych płatności związanych z dziekanatem,
 • Podgląd na dane z innych modułów - stypendia i opłaty.
 • Definiowanie dowolnych dodatkowych cech studenta (np. student niepełnosprawny)
 • Obsługa procesu dyplomowania, wydawanie dyplomów i suplementów (w języku polskim oraz w pięciu językach obcych)
 • Obróbka graficzna zdjęcia studenta do Elektronicznej Legitymacji
 • Wydawanie i ewidencja zaświadczeń (Bank, WKU, Jest studentem i inne)
 • Wzory wpisów w indeksie, Dzienniki studiów
 • Wydruki GUS
 • Archiwizacja danych związanych ze studentem

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry