wtorek 23 styczeń 2018

Rekrutacja

Nowoczesny system rekrutacyjny pozwoli nie tylko na...

 • Przeprowadzenie pełnego procesu rekrutacyjnego włączając w to możliwość rejestracji kandydatów przez Internet
 • Udostępnienie skróconych formularzy ręcznego wprowadzania kandydata w przypadku rekrutacji tradycyjnej
 • Udostępnienie zgodnych z wewnętrznymi formularzami uczelni -formularzy do ręcznego zasilania systemu rekrutacyjnego danymi kandydatów -co potrafi przyspieszyć ręczne wprowadzanie danych nawet o 60% w odniesieniu do tradycyjnych metod zasilania baz danych informacjami
 • Pobranie danych o wynikach matur z systemu KReM udostępnianego przez Uniwersytet Warszawski
 • Przygotowanie list rankingowych w oparciu o indywidualne przeliczniki punktowe
 • Śledzenie bieżącego stanu rekrutacji
 • Analizowanie skuteczności poszczególnych form promocji uczelni wśród absolwentów szkół średnich

ale umożliwi ponadto...

 • Przekazanie jedną funkcją pełnych danych kartotecznych kandydatów przyjętych na studia zarówno do Dziekanatu, Kwestury, czy też do osób odpowiedzialnych za pomoc socjalną (Dział Stypendialny, Akademiki).
 • Automatyczne przypisanie daty immatrykulacji zgodnej z datami Komisji Rekrutacyjnych (potrzebne do albumu studenta)
 • Nadanie numerów albumów i legitymacji na etapie przekazywania list osób przyjętych na studia
 • Uruchomienie promocji związanych z wysokością przyszłego czesnego (np. dla pierwszych 100 kandydatów, pierwszych 10 na danym kierunku, takich którzy dokonali pełnej formalnej rekrutacji do wyznaczonej daty obniżka czesnego)
 • Wydrukowanie decyzji pozytywnych oraz negatywnych -w ujęciu konkretnego kandydata lub grupy kandydatów
 • Informowanie nowoczesnymi kanałami (konta email, sms) kandydatów o postępach rekrutacji
 • Wystosowanie do niezdecydowanych kandydatów informacji marketingowych

Te i wiele innych możliwości otworzy przed Państwem wdrożenie naszego systemu Rekrutacyjnego. Największy nacisk położyliśmy na te aspekty, które naszym zdaniem znacznie ułatwią i przyspieszą prace osób zaangażowanych w proces rekrutacji. Będą to skrócone formularze pozwalające ograniczyć zniechęcające kandydatów kolejki przed punktami rekrutacyjnymi, liczne automaty -takie jak wyliczenie punktów rekrutacyjnych w oparciu o wyniki matur, automat przekazujący kompletne listy studentów do dziekanatów oraz wiele innych.

 

Zakres programu:

 • Możliwość przeprowadzenia rekrutacji tradycyjnej (w siedzibie uczelni) i internetowej (w Wirtualnym Dziekanacie)
 • Możliwość udostępnienia kandydatom wyboru kilku kierunków w trakcie jednej rekrutacji
 • Integracja z KRM (Krajowy Rejestr Matur) w zakresie pobrania wyników matur oraz tworzenie list rankingowych na podstawie uzyskanych wyników (z uwzględnieniem zróżnicowanych pomiędzy kierunkami mechanizmów wyliczania uzyskanych punktów)
 • Znaczne skrócenie czasu rejestracji osoby poprzez wykorzystanie prostego w obsłudze formularza kartoteki kandydata,
 • Specjalizowane formularze do wprowadzania danych do kartotek rekrutów-studentów
 • Weryfikacja poprawności wprowadzanych danych (PESEL, data urodzenia, i inne)
 • Masowe zmiana profilu kandydata na studenta po pozytywnie zakończonym procesie rekrutacyjnym
 • Sortowanie i filtrowanie danych za pomocą różnorodnych kryteriów
 • Możliwość automatycznego naliczenie kandydatom wpisowego i nadanie indywidualnego knota płatności
 • Ewidencja punktów rekrutacyjnych
 • Tworzenie list rankingowych
 • Wydruk zaświadczeń min. o złożeniu dokumentów oraz do WKU
 • Automatyczne powiązanie wielości wpisowego z kierunkiem studiów
 • Automatyczne uzupełnianie dokumentów złożonych przez studenta
 • Możliwość przypisania kandydatów do grup jeszcze przed ostatecznym ich przyjęciem
 • Dodatkowe funkcje pozwalające na: masowe korespondencyjne powiadomienie o przyjęciu na studia, automatyczne nadawane nr albumu, nr legitymacji

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry