wtorek 23 styczeń 2018

Stypendia

Sprawnie funkcjonujący Dział Stypendialny był naszym celem, dlatego w ręce użytkowników oddaliśmy system pozwalający na...

 • Symulacje sytuacji stypendialnej na podstawie złożonych wniosków
 • Możliwość płynnego ustalania wysokości progowych i kwot w poszczególnych progach z uwagi na wyniki symulacji i dostępne środki
 • Decyzje o przyznaniu i nieprzyznaniu stypendium wydawane wybranemu studentowi lub grupie studentów
 • Wykluczenie wypłaty studentom skreślonym, którzy złożyli rezygnację ze studiów, zawieszonym itp.
 • Zawieszenie wypłat studentom którzy nie dostarczyli dokumentów (np. studentowi dokumentującemu we wniosku niepełnosprawność czasową, po upłynięciu daty wynikającej ze złożonych dokumentów stypendium zostanie wstrzymane do momentu dostarczenia właściwych dokumentów)
 • Możliwość pokrycia zaległości w czesnym środkami ze stypendiów
 • Wykluczenie konieczności ręcznego wpisywania przelewów środków stypendialnych na konta stypendystów (plik przelewu zaczytywany automatycznie przez systemy bankowe)
 • Dostęp do stale aktualnych informacji spływających z innych działów, takich jak skreślenie, wznowienie, przyznanie urlopu, rezygnacja ze studiów, zaległość finansowa, przyznane miejsce w domu studenckim itp.
 • Wydruki sprawozdawcze (s-11)
 • Automatyczna sprawozdawczość do systemu POL-On.

Wnioski Stypendialne online i komunikacja z działem socjalnym –  nowy moduł systemu ProAkademia umożliwia wprowadzanie wniosków stypendialnych przez Wirtualny Dziekanat. W chwili obecnej studenci mogą składać podania do wniosków online w zakresie: Stypendium socjalnego, stypendium rektora, zapomogi, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. W module została także zaimplementowana funkcja Korespondencji. Umożliwia ona wymianę informacji pomiędzy studentem a działem stypendialnym.


Zdaniem naszych obecnych Klientów, program ten znacznie usprawnia proces przyznawania i wypłat wszel­kiego typu stypendiów. Wykonywanie symulacji stypen­diów na podstawie różnych ustawień (wysokości stypendiów dla poszczególnych progów, zmiana wartości progowych) daje syntetyczny pogląd na kwotę jaką należy przygotować na pokrycie wypłat stypendialnych. Program wspiera pracownika działu stypendialnego także na etapie przygotowywania list wypłat dla kwestury sprawdzając czy student nadal ma prawo do stypendium (zawieszenie stypendium studentom skreślonym, zawieszonym, którzy utracili prawo do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych z uwagi na upływ terminu niepełnosprawności czasowej). Wypłatę stypendiów znacząco ułatwia dostarczany przez program mechanizm tworzący plik z przelewami zaczytywany bezpośrednio w systemie bankowości elektronicznej uczelni. 


Zakres programu:

 • Ewidencja informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o przyznaniu stypendiów
 • Rejestr złożonych dokumentów i wniosków stypendialnych
 • Ustalanie typów i wysokości progów stypendialnych
 • Obsługa różnego rodzaju stypendiów m.in.: rektora, socjalnego czy stypendium specjalnego i dla osób niepełnosprawnych
 • Możliwość dokonania symulacji wartości naliczeń stypendiów poprzez definiowanie parametrów progowych
 • Automatyczne tworzenie harmonogramu wypłat stypendiów
 • Automatyczna generacja list wypłat stypendiów
 • Wstrzymywanie i wznawianie stypendium
 • Kontrola uprawnień studenta do otrzymania wypłaty stypendium (comiesięczna weryfikacja)
 • Wydruk decyzji o przyznaniu stypendium
 • Wydruk listy studentów, którym przyznane zostało stypendium
 • Wydruk listy wypłat dla kwestury
 • Wydruk S11

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry